تبلیغات
1. مهاتما گاندی :

مشتری مهمترین بازدیدکننده در محدوده ماست ، او وابسته به ما نیست ، ما وابسته به او هستیم .

او مزاحم کار ما نیست ، او هدف کار ماست ، یک بیگانه در کار ما نیست ، او بخشی از کار ماست .

ما با انجام کار او لطفی در حق او نمی کنیم اوست که با فراهم کردن این فرصت به ما لطف می کند