تبلیغات
سوال از شما و پاسخ از ما - منطق به چه دردی می‌خورد؟

*** هزار دوست كم است و یك دشمن بسیار ***